«کد سرفراز»
  
 »»»»»»»»»»»وبلاگ دانشجویان کد ۸۴ رشته معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
 
آرشیو
موضوع بندی
 
جمعه 4 اسفند‌ماه سال 1385
خلاصه روان شناسی اجتماعی- ج۳:اسناد- حمید درویشی شاهکلائی

فصل دوم:ادراک اجتماعی. جلسه سوم: اسناد

2 . اسناد

2- 1 : نظریه های اسناد

یک – نظریه هایدر:

دو – نظریه جونز و دیویس:

عدم مطلوبیت اجتماعی

آزادی عمل و حق انتخاب

عدم انطباق با نقش اجتماعی

انتظارات

سه – نظریه کِلِی:

تمایز

توافق

همسانی

چهار- نظریه واینر:

2- 2 :منابع اساسی خطا در اسناد

یک – خطای بنیادی اسناد                       

چرارخ می دهد؟

 بحث ویژه: نقش ایمان در اسناد:جهت گیری به نفع افراد و جامعه

1- اسناد درونی گفتار دیگران

2- نیکوترین وجه تفسیر اعمال دیگران

دو – اثر عامل – ناظر       

                        چرارخ می دهد؟

سه – سوگیری خدمت به خود

                        چرارخ می دهد؟

 نقش جنبه های فرهنگی در اسناد

 بحث ویژه: اسناد موفقیت به خداوند

 

 2 . اسناد

س 1 -  گام نخست در حوزه ادراک اجتماعی چیست؟

ج – کسب اطلاعات صحیح از تصمیم دیگران

س 2 - گام دوم در حوزه ادراک اجتماعی چیست؟

فهم صفات ماندگار دیگران و دانستن علل رفتار آنان (اسناد)

س 3 –  فرآیند اسناد در تعریف بارون و بایرن را بنویسید.

ج –  به تلاش ما در فهم علل رفتار دیگران و نیز رفتار خودمان اشاره دارد.

س 4 –  فرآیند اسناد در تعریف هایدر را بنویسید.

ج – فرآیندی که افراد به کار می گیرند تا رویدادها را به عوامل زیربنایی خود پیوند دهند.

س 5 -  اسنادها در چه جنبه هایی از رفتار اجتماعی نقش مهمی دارند؟

ج – در جنبه های بسیار اساسی از جمله متقاعد سازی، پیشداوری، ارتباطات درازمدت، نفوذ اجتماعی و تعارض نقش مهمی دارند.

س 6 – چرا اسنادها در جنبه هایی از رفتار اجتماعی نقش مهمی دارند؟

ج – چون نتایجی که ما درباره علل رفتار دیگران به دست می آوریم، بر ارتباطات ما با دیگران اثر می گذارد.

 2- 1 : نظریه های اسناد

س 7 – نظریه های اسناد را نام ببرید.

ج – نظریه هایدر، جونز و دیویس، کلی و واینر.

 یک – نظریه هایدر:

س 8 – نظریه هایدر چه بود؟

ج – فهم موثر محیط اجتماعی برای شرکت موفق در تعامل اجتماعی. برای این کار رفتار را معلول فرض کرده و منابع علی آن را درفرد (علت درونی) و یا محیط (علت بیرونی) جستجو می کنیم. مثلا آیا مهربانی همکارمان بخاطر درخواست حاجت است (علت بیرونی) یا واقعا ما را دوست دارد. (علت درونی)

س 9 – عامل علی درونی فردی ونیز رابطه نیروهای محیطی  و درونی را بیشتر توضیح دهید.

ج – عامل علی درونی فردی دو مولفه دارد: 1 – توانایی انجام کار 2- کوشش که رابطه آندو مثل رابطه دو جز یک عمل ضرب است. یعنی بدون یکی نتیجه صفر می شود. نیروهای محیطی و درونی ممکن است مکمل، کاهنده، یا حذف کننده یکدیگر باشند. اگر دشواری (عامل بیرونی) بیشتراز توانایی باشد، انجام عمل غیر ممکن می شود و اگر ناچیز به توانایی زیادی نیاز نیست.

س 10 – ادراک کوشش در نظریه هایدر چگونه تعیین می شود؟

ج – به کمک قصدعمل کننده  کوشش وی. آیا عمل معلول گرایشهای درونی است یا بیرونی؟ یا عمدی یا غیر عمدی؟

 دو – نظریه جونز و دیویس:

س 11 – این نظریه در پی پاسخ به چه پرسشی است؟

ج – چگونگی بکاربری اطلاعات مربوط به رفتار دیگران بعنوان پایه ای برای استنباط وجود صفات مختلف در آنان.

س 12 – در این نظریه ما در پی استنباط چه صفاتی از رفتار دیگران هستیم؟

ج – صفاتی که در همه موقعیتها همراه انان است و در گذر زمان نسبتا ثابت باقی می ماند.

س 13 – آیا رفتار افراد همیشه منعکی کننده انتخابها و صفات دیگران است؟

ج – خیر، گاهی به این علت است که عوامل بیرونی برای آنان حیطه ی گزینش کمتری گذاشته است.

س 14 – چهار موقعیت که رفتار افراد در انها می تواند ما را به صفات پایدار فرد هدایت کند؟

ج – عدم مطلوبیت اجتماعی، داشتن آزادی عمل و حق انتخاب، عدم انطباق با نقش اجتماعی و انتظارات.

 عدم مطلوبیت اجتماعی

س 15 – منظور از عدم مطلوبیت اجتماعی چیست؟

ج – از رفتاری استنباط کنیم که مطلوبیت اجتماعی و جاذبه ندارد یا کم دارد.

 آزادی عمل و حق انتخاب

س 16 – منظور از داشتن آزادی عمل و حق انتخاب چیست؟

ج – مثلا اگر در بحث کلاسی موضوع مورد علاقه خود را انتخاب کنیم نه استاد. نشانه ی عقاید واقعی ماست.

 عدم انطباق با نقش اجتماعی

س 17 – منظور از عدم انطباق با نقش اجتماعی چیست؟

ج – رفتارهایی که لزوما با نقش اجتماعی تعریف شده فرد مطابقت ندارد.

 انتظارات

س 18 – منظور از انتظارات چیست؟

ج – انتظاراتی که بر اساس رفتار گذشته فرد شکل گرفته .

 سه – نظریه کِلِی:

س 19 – اصل تغییر بهنگام به چه معناست؟

ج – ما دنبال یک همایندی بین رویدادهای خاص و علت خاص در موقعیتهای مختلف هستیم. (رابطه علیت بین آندو)

س 20 – طبق تعریف کلی سه نوع اطلاعاتی که افراد برای دست یابی به ایناد علی بهره می جویند را بنویسید.

ج – همراهی یک رویداد با 1 – اشیای محرک 2- عمل کنندگان(اشخاص)  3 – موقیعتها. بعبارتی دیگر سه نوع ویژگی تمایز، توافق، و همسانی را بکار می برند و سیرع اطلاعات ذخیره شده در این ابعاد سه گانه مرور می شود.

 تمایز

س 21 – منظور از تمایز چیست؟

ج – آیا شخص فقط در برخورد با این محرک خاص این گونه عمل می کند؟ آیا تمایزی بین این واکنش او و دیگر واکنش هایش هست؟  

 توافق

س 22 – منظور از توافق چیست؟

ج - آیا این رفتار مورد توافق دیگران هست؟ بیشتر بودن شمار افرادی که به این نحو واکنش نشان می دهند= توافق بیشتر.

 همسانی

س 23 – منظور از همسانی چیست؟

ج – آیا در زمانها و موقعیتهای دیگر هم به این محرک خاص به همین شیوه جواب می دهد؟

 چهار- نظریه واینر:

س 24- طبقه بندی سه بعدی واینر را بنویسید.

ج – درونی یا بیرونی بودن علت پایداری یا ناپایداری قابل یا غیر قابل مهر بودن.

نوع احساسات به نوع اسناد بستگی دارد. مثلا برای امتحان:

1-   اسناد درونی(توانایی و کوشش) <=غرور؛ ولی

2-   اسناد بیرونی(کمک همکلاسی!) <= خوشحالی.

 2- 2 :منابع اساسی خطا در اسناد

س 25 – آیا اسنادهای ما همیشه مبرا از خطا هستند؟

ج – خیر!

س 26 – شرط لازم در مورد مسئول دانستن افراد در بروز عمل چیست؟

ج – داشتن علل درونی.

س 27- منظور از منابع اساسی خطا در اسناد چیست؟

ج – سوگیری هایی که موجب می شود رفتار فرد را به اشتباه به علل درونی یا بیرونی اسناد داده و نتیجه گیری نادرست کنیم.

 یک – خطای بنیادی اسناد:

س 28 – منظور از خطای بنیادی اسناد چیست؟

ج – وقتی علل بیرونی را نادیده بگیریم و در مقابل به علل درونی و گرایشی توجه کنیم.

 س 29 – چرا رخ می دهد؟

 ج- توجه به خود رفتار و برجسته شدن آن نه موقعیت و علل موقعیتی.

  بحث ویژه: نقش ایمان در اسناد:جهت گیری به نفع افراد و جامعه

س 30 – در شرایط متعارف اسنادها را باید درونی دانست یا بیرونی؟

ج – بیرونی.

س 31- نقش ایمان در اسناد را به طور خلاصه بیان کنید.

ج – تفسیر اعمال و گفتار دیگران به نیکو ترین وجه، به نحوی که اعمال ظاهرا نامطلوب افراد جامعه به علل بیرونی اسناد داده شود.

س 32- دو تاثیر اسناد را بنویسید.

ج – 1- نوع احساسات و هیجانی که افراد تجربه می کنند.(نظریه واینر)

2- پیامدهای روان شناختی مهم در جهت ائتلاف یا اختلاف آحاد جامعه متاثر از نوع اسناد

س 33 -  نکاتی در باب اسناد در تعالیم اسلام بیان کنید.

 1- اسناد درونی گفتار دیگران:در 94 نساء:درباره اظهار اسلام و نیز آیات و روایاتی دال بر اجتناب از ظن در تفسیر گفتار دیگران.

 2- نیکوترین وجه تفسیر اعمال دیگران: ماجرای افک:‌ گمان خیر و منع از شایعه پراکنی. اصل حمل بر صحت.

س 34- دو کارکرد ایمان را بنویسید.

ج - 1- تفسیر سوءاحتمالی کم ارزش می شود.

2- عادت ذهن به عدم اتباع از اموری که به آنها نداریم.

 دو – اثر عامل – ناظر:

س 35- منظور از آن چیست؟

ج – بستگی داشتن عامل یا ناظر بودن ما در تعیین علل درونی یا بیرونی برای اسناد!

 س 36 – چرا رخ می دهد؟ یا علت تفاوتهای اسناد عامل ناظر را بنویسید.

ج – 1- تفاوت اطلاعات<= تفاوت اسناد.

2- تفاوت زاویه دید<= تفاوت در اسناد.

 سه – سوگیری خدمت به خود:

س 37- گرایش اسناد نتایج مثبت به علل درونی و منفی به بیرونی در کارهای مربوط به خود.

 38 – چرا این خطا رخ می دهد؟

ج – 1- تبیین بر اساس الگوی انگیزشی: ناشی از نیاز ما به حفظ و افزایش حرمت خود.

2- تبیین بر اساس الگوی شناختی: ناشی از گرایشهای معینی در نحوه پردازش اطلاعات. (انتظار موفقیت از خود ...)

  نقش جنبه های فرهنگی در اسناد:

 39 – تاثیر جنبه های فرهنگی در اسناد را بنویسید.

ج – در فرهنگهای مختلف ممکن است مثلا اسناد درونی موفقیت ها مذموم باشد.

  بحث ویژه: اسناد موفقیت به خداوند:

 

س40 –اسناد موفقیت به خدا؟چگونه ممکن است؟

ج – ریشه در باورهای دینی دارد که اگر بر مبنای صحیح عقلی باشدو با واقعیت خارجی منطبق، از موارد خطا در اسناد نیست. بررسی عقلانی بودن آن:

 1- اسناد حسنات به خدا

2- توکل


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 129075


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها