«کد سرفراز»
  
 »»»»»»»»»»»وبلاگ دانشجویان کد ۸۴ رشته معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
 
آرشیو
موضوع بندی
 
سه‌شنبه 14 فروردین‌ماه سال 1386
خلاصه روان شناسی اجتماعی- ج۴:برداشت- حمید درویشی شاهکلائی

خلاصه کتاب روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

برداشت:Impression

فهرست:»

3. برداشت

            1.3-مواد خام نخستین برداشت

                        یک- قیافه ظاهری

                        دو- ریخت بدنی

                        سه- ویژگی های حرکتی شخص

                        چهار- لحن صدا

2.3-برداشت ویژه: تجلی ایمان در علایم غیر کلامی

یک- قیافه ظاهری

                        دو- ویژگی های حرکتی

                        سه- لحن صدا

            3.3- شکل گیری برداشتهای نخستین

                        یک- تداعی ها

                        دو- دسترسی پذیری

            4.3- برداشتهای پیچیده تر و نظریه ها

                        یک- دیدگاه گشتالت و نظریه صفت مرکزی

                        دو- الگوهای حسابی شکل گیری برداشت

                        سه- دیدگاه شناخت اجتماعی

 

خلاصه:»

3. برداشت

س1- چرا برداشتهای اولیه مهم اند؟

1-       شکل دهنده روند ارتباطات آینده است.

2-      این برداشتها کمتر قابل تغییرند.(تاثیر ماندگاری بر ادراک اجتماعی و رفتار اجتماعی دارند.)

1.3- مواد خام نخستین برداشت:

س 2-نظر"اش" در مورد شکل دهی برداشتهای اولیه را بنویسید.

            بدون کوشش و زحمت است. ما به فرد نگاه می کنیم و برداشتی از ویژگی های وی شکل می گیرد.یک نگاه، چند کلمه حرف زدن کافی است.

س 3- آغاز ادراک با چیست؟

            با ارتباط غیر کلامی. جنبه های مختلف قیافه ظاهری، ساختمان بدنی، ویژگی‌های حرکتی شخص، لحن صدا

س 4- مواد خام اولین برداشت از چه چیزهایی به دست می آیند؟

            یک- قیافه ظاهری

            دو- ریخت بدنی

            سه- ویژگی های حرکتی شخص

            چهار- لحن صدا

یک- قیافه ظاهری:

س 5- مقصود از قیافه ظاهری چیست؟

            حالات چهره، نحوه لباس پوشیدن، آرایش موی سر و صورت، عینک،ویژگی‌های مربوط به جنس، نژاد،سن و جذابیت و زیبایی ظاهری

س 6- با مثال چگونه از قیافه ظاهری در برداشت استفاده می کنید؟

            لباس چگونگی احترام و توجه به هنجارهای جامعه، تعلق فرد به گروهی خاص، شخصیت و طبقه اجتماعی فرد را نشان می دهد. مثلا لباس کهنه و پاره نشان دهنده فقر ممکن است باشد.

دو- ریخت بدنی:

س7- تقسیم بندی شلدون را بنویسید.

1-      فربه تن(کوتاه و چاق): راحت طلب، خوش مشرب، مهربان و خون سرد

2-      ستبر تن(اندام عصبانی): بی باک، نترس و جاه طلب

3-     کشیده تن(لاغر و استخوانی): درون گرا، عصبی و خشک

سه- ویژگی های حرکتی شخص:

س8= مقصود از ویژگی های حرکتی شخص چیست؟

            نگاه، ژست، طرز راه رفتن، حرکات سر و دست و لمس که هر کدام تصورات قالبی و برداشتهای ویژه ای را به دنبال دارد که بسیاری از آنها جنبه فرهنگی دارد.

س 9- برای برداشت اولیه از ویژگی های حرکتی شخص با توجه به جنبه فرهنگی مثال بزنید.

            دست راست بر سینه، خم شدن و عقب عقب رفتن در کشور ما، نشانه احترام و ارادت خاص (به ویژه در مشاهد مشرفه)

چهار- لحن صدا:

س 10- نقش لحن صدا در شکل گیری برداشت اولیه چیست؟

            کیفیت صدا که با سخن گفتن آشکار می شود، برداشتهای ویژه ای را به دنبال دارد. مردم ارتباط بین صدا و شخصیت را باور دارند.مثلا:صدای آرام و عمیق برای مَرد، نشان دهنده خصوصیت شخصیتی "جوان و هنرمند" است.

2.3- برداشت ویژه: تجلی ایمان در علایم غیر کلامی:

س 11- شناخت مومنان چگونه می تواند صورت بگیرد؟   

1- اقرار زبانی(که به تنهایی کافی نیست!)

2- علایم غیر کلامی(که در عمل و از طریق اعضا و جوارح آشکار می گردد.)

یک-قیافه ظاهری:

س 12- مومن را در احادیث به کمک قیافه ظاهری شناسایی کنید.

            1- گشاده رویی(بشره فی وجهه)

            2- سکوت اندیشمندانه(کثیر صمته... مغمور بفکرته: فرو رفته در اندیشه)

            3- پاکیزگی و آراستگی در ظاهر

1- رعایت پاکیزگی لباس و آراستگی ظاهری برای خوشایندی حضور فرد در جامعه و نیز نماز

2- رعایت حریم عفاف و حجاب و داشتن پوشش مناسب غیر تحریک آمیز در ارتباطات

          دو نکته:

*- لباس باید متعارف و مطابق عرف باشد.

*- از تشابه مردان و زنان با پوشیدن  لباس خاص جنس دیگرمنع شده است.

4-     خشوع و رقت قلب:اشک و آب دیده

دو- ویژگی های حرکتی:

س13- به تعدادی آیات و روایات در مورد ویژگی های حرکتی مومنان اشاره کنید.

1-      قیام و رکوع و سجود برای خداوند متعال           

2-      داشتن بدن آرام(یمشون علی الارض هونا)

3-      تواضع در حرکات و رفتار(متکبرانه راه نرفتن)

4-      دست دادن به دیگر مومنان و فشار آهسته

سه- لحن صدا:

س 14- ویژگی های خاص کیفیت صدای مومنین را بنویسید.

            *- قاطعیت و استواری سخن(القول الثابت) ناشی از ثبات اعتقادی

            *- رعایت میانه روی در بلندی و کوتاهی واجتناب از فریاد

3.3- شکل گیری برداشتهای نخستین:

س 15- برداشت نخستین چگونه شکل می گیرد؟

            1- جلب توجه به رفتار و علایم غیرکلامی فرد

            2- تفسیر این علایم بر اساس:

1- تداعی های قبلی

2- دسترس پذیری(افکاری که فعلا در ذهن ما جریان دارد.)

یک- تداعی ها:

س 16- منظور از تداعی ها چیست؟

            رابطه و پیوند میان دو یا چند نماد ذهنی بر اساس معانی کلمات یا ...

دو- دسترسی پذیری:

س17- مقصود از دسترسی پذیری چیست؟

            میزان سهولت و سرعت ورود افکار به ذهن

س 18- عوامل موثر در قابلیت دسترس پذیری را نام ببرید.

            1- انتظارات

            2- انگیزه ها( آرزوها، خواستها و اهداف خود)

            3- خلق مثبت یا منفی

            4- بافت یا موقعیت

            5- فعال سازی اخیر(یک نماد ذهنی که اخیرا مورد توجه واقع شده است تا مدت زمانی به صورت قابل دسترس باقی می ماند.)

6- فراوانی فعال سازی: استفاده مکرر از یک الگوی شناختی=:. افزایش دسترسی به آن مفاهیم و تفسیر رفتار دیگران با آنها.

4.3- برداشتهای پیچیده تر ونظریه ها:

س 19- نظریه های مختلف درباره چگونگی شکلگیری برداشتهای پیچیده تر را نام ببرید.

            یک- دیدگاه گشتالت و نظریه صفت مرکزی

            دو- الگوهای حسابی شکل گیری برداشت

            سه- دیدگاه شناخت اجتماعی

یک- دیدگاه گشتالت و نظریه صفت مرکزی:

س 20 – اساسی ترین اصل روان شناسی گشتالت چیست؟

            کل چیزی بیشتر ازمجموعه اجزای آن است. آنچه ادراک می کنیم، بیش ازجمع ادراکهای منفرد است. هر بخش از دنیای اطراف ما تنها بر حسب ارتباطش با دیگر بخشها یا محرکهای دیگر قابل تفسیر و ادراک است.

س 21- نظریه اش چیست؟

            بکارگیری اصل .:کل چیزی بیش از مجموعه اجزای آن است:. در شکل گیری برداشت: یعنی در شکل گیری برداشتها، صرفا همه صفات دیگران گرد هم نمی آیند؛ بلکه این صفات در ارتباط با هم ادراک می شوند. ادراگ گر از طریق برخی صفات (صفات مرکزی) مثل تکیه گاهی که تمام اطلاعات دیگر حول و حوش آن هستند، می کوشد به هسته شخصیت طرف مقابل راه یابد.

دو – الگوهای حسابی شکل گیری برداشت:

س 22- نظریه اندرسون و کامل شدن آن نظریه توسط فیش بین و هانتر را بنویسید.

            الگوهای حسابی برای فرآیند ادغام به هنگام شکل گیری برداشت با ریاضی(میانگین وزنی). هر بخش اطلاعات هر فرد بر حسب اهمیت نسبی اش وزن می شود.

س 23- عوامل موثر در افزایش وزن در میانگین وزنی الگوهای حسابی شکل گیری برداشت را بنویسید.

            1-  اعتبار و موثق بودن منبع اطلاعات

            2- منفی بودن اطلاعات    

3- نامتعارف و افراطی بودن اطلاعات

4- مقدم بودن اطلاعات(اثر تقدم)

سه – دیدگاه شناخت اجتماعی:

س 24 – مقصود از دیدگاه شناخت اجتماعی چیست؟

            فهم شکل گیری برداشت بر حسب نحوه توجه، ذخیره سازی، یادآوری و انسجام اطلاعات اجتماعی. برداشت ما هم متضمن نمونه ای عینی و هم امور انتزاعی (به دست آمده از مشاهدات مکرر رفتار دیگران) است. مثل یادآوری قطع سخنان ما در اولین برخورد(مثال نمونه عینی) و خوش بینی و با عاطفگی(مثال امور انتزاعی)

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 129075


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها