«کد سرفراز»
  
 »»»»»»»»»»»وبلاگ دانشجویان کد ۸۴ رشته معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
 
آرشیو
موضوع بندی
 
سه‌شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1385
خلاصه درس روان شناسی اجتماعی، ج۴:برداشت:محمدحسین شاه آبادی

جلسه 4 ـ ادراک اجتماعی ـ برداشت 96- 79

1)     اهمیت برداشت اوّلیه چیست؟

þ الف) برداشتهای اوّلیه، روند ارتباطات آینده ما را با دیگران شکل می دهد. ب) برداشتها هنگامی که شکل گرفتند کمتر قابل تغییرند.  ج) [اندرسون]: برداشتهای آغازین مسلّماً تأثیر ماندگاری هم بر ادراک اجتماعی و هم بر رفتار اجتماعی دارد.

2)     موّاد خام اوّلین برداشت چه ویژگی دارند؟

þ نسبتاً بدون کوشش و زحمت حاصل می شود.

3)     موّاد خام اوّلین برداشت کدام ؟

þ الف) قیافه ظاهری    ب) ریخت بدنی     ج) ویژگی های حرکتی شخصی     د) لحن صدا

4)     مقصود از «قیافه ظاهری» چیست؟

þ حالات چهره، نحوه لباس پوشیدن و آرایش موی سر و صورت، عینک، ویژگی های مربوط به جبن، نژاد، سن و جذابیت و زیبایی ظاهری.

5)     آیا افراد جذابتر، دارای جایگاه اجتماعی شایسته ترند؟

þ [فینگلد]: افراد زیبا و جذاب محبوبتر و دارای مهارتهای اجتماعی بیشترند اما هیچ یک از خصوصیات وسیعی که معمولاً آنها را با جذابیت همراهی و تداعی می کنیم، در آنها وجود ندارد.

6)     تقسیم بندی افراد براساس «ساختمان بدنی» چگونه است؟

þ توجه به ریخت بدنی افراد در انتخاب نقش های مختلف در نمایشها از این جهت است که همواره انتظارات مشخصی ـ اگرچه بدون پشتوانه علمی کافی ـ از ساختمان بدنی ایشان داریم.

7)     «ساختمان بدنی» چگونه برداشتهای اوّلیه کمک میکند؟

þ [شلدون]: افراد سه دسته اند: الف) فربه (کوتاه قد وچاق)Ù راحت طلب، خوش مشرب، مهربان، خونسرد. ب) ستبر (دارای اندام عضلانی) Ù بی باک، نترس، جاه طلب ج) کشیده (لاغر و استخوانی) Ù درونگرا، عصبی و خشک.

8)     منظور از «ویژگیهای حرکتی شخص» چیست و به چه چیز وابسته است؟

þ نگاه، ژست، طرز راه رفتن، حرکات سر و دست و ... که البته جنبه فرهنگی دارد. (احترام و مهربانی و ...)

9)     تأثیر «لحن صدا» بر برداشتهای اولیه چیست؟

þ نتایج نشان می دهد که هرچند ارتباط میان صدا و شخصیت، فاقد اعتبار علمی است اما مردم آن را باور دارند و از این جهت، برای داوری و برداشت صحیح، باید جانب احتیاط رعایت شود.

10)  تأثیر ایمان در برداشت بوسیله قیافه ظاهری چیست؟

þ الف) خوشرویی    ب) سکوت   ج) پاکیزگی و آراستگی   د) خشوع و رقت قلب

11)  برای توجه به «خوشرویی» در اسلام مثال بزنید:

þ الف) امیرالمؤمنین: المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه  ب) بشرک یدل علی کرم نفسک  ج) امام باقر علیه السلام: البشر الحسن و طلاقة الوجه مکسبة للمحبّة و قربةً من الله و عبوس الوجه و سوء البشر مکسبة للمقت و بعد من الله. (طلاقة الوجه: گشاده رویی ـ مقت: دشمنی)

12)  برای توجه به «سکوت» در اسلام مثال بزنید:

þ  امیرالمؤمنین: المؤمن کثیرٌ صمته .... مغمورٌ بفکرته.

13)  برای توجه به «پاکیزگی و آراستگی ظاهری» در اسلام مثال بزنید:

þ الف) نظافت و پاکیزگی : 1. قل من حرمّ زینة الله؟ 2. الله جمیل و یحب الجمال. 3. خذوا زینتکم عند کل مسجد.   ب) رعایت حریم عفاف: نور 30 و 31

14)   برای توجه به «خشوع و رقت قلب» در اسلام مثال بزنید:

þ گریستن: الف) توبه: و اذا سمعوا ما اُنزل الی الرسول تری اعینهم تفیضُ من الدّمع ممّا عرفوا من الحق.    ب) اندوه: ...تولوا و اعینهم تفیضُ من الدّمع حَزَناً الاّ یجدون ما ینفقون.

15)  تأثیر ایمان در برداشت بوسیله «ویژگی های حرکتی» چیست؟

þ الف) حالات عبادی (رکوع و سجود و ...) Ù التائبون العابدون الحامدون السّائحون الراکعون الساجدون. ب) بدن آرامÙ و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هوناً. ج) تواضع در حرکاتÙ لقمان/ 16 و 17  د) دست دادنÙ امام صادق علیه السلام: مؤمنان هرگاه با یکدیگر ملاقات می کنند و با هم دست می دهند، گناهانشان فرو می ریزد چنانچه که برگ درختان ساقط می شود.

16)  تأثیر ایمان در برداشت بوسیله «لحن صدا» چیست؟

þ الف) قاطعیت و استواری سخن: یثبّت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الاخرة. ب) میانه روی در خنده: امیرالمؤمنین: المؤمن ضحکه تبسّم.  ج) دوری از پرخاش: المؤمن هین لین سهل مؤتمن.

17)  شکل گیری برداشتهای نخستین چگونه است؟

þ الف) در ابتدا رفتار و علائم غیرکلامی برجسته ای که در فرد وجود دارد، توجه ما را به خود جلب می کند. ب) سپس تفسیر این علائم برداشت نخستین را شکل می دهد.

18)  تفسیر علائم بر چه اساسی است؟

þ توضیح دهید: الف) تداعی ها (رابطه میان دو یا چند نماد ذهنی که بر اثر 1. تشابه معنی  2. در کنار هم بودن به صورت مکرر ایجاد می شود.)  ب) دسترسی پذیری (میزان سهولت و سرعت ورود افکار به ذهن.

19)  عوامل مؤثر در قابلیت دسترسی پذیری کدامند؟

þ الف) انتظارات     ب) انگیزه ها    ج) خلق     د) بافت (موقعیّت)   هـ) فعال سازی اخیر    و) فراوانی فعّال سازی

20)  «انتظارات» چگونه بر قابلیت دسترسی پذیری تأثیر می گذارند؟

þ [کلی] دو گروه مستمعین با انتظارات متفاوت، شخصیت سخنران را کاملاً متفاوت ارزیابی کردند

21)  «انگیزه ها» چگونه بر قابلیت دسترسی پذیری تأثیر می گذارند؟

þ آنچه می خواهیم می بینیم زیرا اهدافی که آرزویمان است بیشتر در دسترس افکارمان قرار دارد.

22)  «خُلق» چگونه بر قابلیت دسترسی پذیری تأثیر می گذارد؟

þ سرحال بودن یا نبودن ما عینک خوش بینی یا بدبینی درست می کند و افکار مثبت یا منفی را در سطحی می آورد که می تواند بر تفسیرهای ما از رفتار تأثیر بگذارد.

23)  «فعّال سازی اخیر» چگونه بر قابلیت دسترسی پذیری تأثیر می گذارد؟

þ [ویروسرول]: یک نماد ذهنی که اخیراً مورد توجه واقع شده تا مدت زمان معیّنی به صورت قابل دسترس باقی می ماند لذا می تواند در تفسیر نمادهای ذهنی دیگر کمک کند.

24)  «فراوانی فعال سازی» چگونه بر قابلیت دسترسی پذیری تأثیر می گذارد؟

þ استفاده مکرر از یک الگوی شناختی در طی مدتها می تواند آن را به طور مداوم در دسترس قرار دهد.

25)  نظریه های مختلف درباره چگونگی تشکیل برداشتهای پیچیده تر کدام است؟

þ الف) دیدگاه گشتالت و نظریه صفت مرکزی      ب) الگوهای حسابی شکل گیری برداشت       ج) دیدگاه شناخت اجتماعی

26)  اساس دیدگاه گشتالت و نظریه صفت مرکزی چیست ؟

þ [اش] کل، چیزی بیش از مجموعه اجزای آن است یعنی آنچه ادراک می کنیم غالباً بیش از جمع تک تک ادراکات است.

27)  منظور از صفت مرکز و غیر مرکزی چیست؟

þ با توجه به دیدگاه گشتالت، صفات به صورت مجموعه نگاه   می شوند آن صفاتی که مثل تکیه گاه عمل می کنند که تمام اطلاعات دیگر در حول و حوش آن تبلور می یابد صفات مرکزی اند آنها که چنین محدودیتی ندارند غیرمرکزی اند.

28)  نتیجه آزمایش «اش» چه بود؟

þ سعی می شود که آزمایشی از تمامیت فرد به عمل آید به محض آنکه دو یا چند صفت متعلق به یک فرد قلمداد شد این صفات دیگر صفات مجزا نخواهد بود و با هم ارتباط و تعاملی بی واسطه خواهند داشت.

29)  «الگوی حسابی شکل گیری برداشت» چیست ؟

þ [اندرسون]: اطلاعات به هنگام شکل گیری برداشت را به صورت «میانگین وزنی» ادغام می کنیم و به آن انسجام می بخشیم یعنی هر بخش از اطلاعات درباره فرد دیگر، برحسب اهمیت ذهنی آن وزن می شود .

30)  عوامل شناخته شده در «الگوی حسابی شکل گیری برداشت» کدام است ؟

þ الف)  منبع اطلاعات      ب) مثبت یا منفی بودن اطلاعات     ج) نامتعارف بودن اطلاعات   د ) مقدم بودن اطلاعات

31)  عوامل شناخته شده در «الگوی حسابی شکل گیری برداشت» چگونه میانگین وزنی را بالا می برد ؟

þ الف) منبع اطلاعاتی موثق و مورد احترام   ب ) اطلاعات منفی  ج ) اطلاعات نامتعارف   د ) اطلاعات مقدم تر

32)  نظر «فیش بین و هانتر» درباره الگوهای حسابی شکل گیری برداشت چیست ؟

þ [فیش بین و هانتر]:برداشت کلی ما از یک شخص صرفاً جمع کل ارزش خصوصیات اوست و هر خصوصیت مطابق ارزش کمی آن با سایر خصوصیات جمع جبری می شود.

33)  تفاوت نظر «فیش بین و هانتر» با مدل اندرسون چیست ؟

þ مطابق این الگو حتی صفات باارزش کمی پایین، برداشت را ارتقاء می بخشد ولی در الگوی اندرسون فقط ارزش های کمی بالاتر معدل را افزایش می دهد.

34)  «دیدگاه شناخت اجتماعی» چیست؟

þ [ویر]: تحقیقات اخیر بر اساس اطلاعات پایه شناخت اجتماعی درصدد فهم شکل گیری برداشت برحسب نحوه توجه، ذخیره سازی ، یادآوری و انسجام اطلاعات اجتماعی اند که این رویکرد شناختی بسیار مفید بوده است.

35)  براساس «دیدگاه شناخت اجتماعی» عناصر برداشتهای ما از دیگران چیستند ؟

þ الف) نمونه های عینی   ب) نمونه های انتزاعی

36)    در شکل گیری برداشت، نمونه های عینی مؤثرترند یا نمونه های انتزاعی؟

þ شواهد روز افزون این مطلب را تأکید می کنند که هر دو نوع اطلاعات در شکل گیری برداشت نقش دارند. (در ابتدا برداشتها عمدتاً مشتمل بر نمونه های عینی رفتار است و سپس هنگامی که تجربه ما درباره دیگران زیادتر شد، برداشتهای ما اساساً متضمن امور انتزاعی است که از مشاهده رفتار فرد استخراج شده است)

برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 129075


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها